Polityka prywatności

Polityka prywatności
Fusion Marketing Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania aplikacji marketingowej FusionSystem działającej w chmurze. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Usługobiorców Systemu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Każdy Użytkownik jest zobowiązany, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kontrahentów w związku z rejestracją i korzystaniem usługi dostępu do aplikacji marketingowej FusionSystem działającej w chmurze są przetwarzane przez Fusion Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Centrum A4 /U3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000502729, posiadającą NIP: 6783150574, REGON: 123074055, która jest administratorem (ADO) tych danych w zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO).
 2. Dane osobowe powierzane przez Kontrahentów, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celu:
  1) przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
  2) realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
  3) działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;
  4) spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
  5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia Fusion Marketing Sp. z o.o. świadczenie usługi dostępu do aplikacji marketingowej FusionSystem działającej w chmurze.
 4. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  1) żądania od ADO dostępu do nich;
  2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4) przenoszenia danych;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 7. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: rodo@fusionmarketing.pl
 8. W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Zasady bezpieczeństwa

 1. Fusion Marketing Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Spółka dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
  1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3) proporcjonalne, dokładne i aktualne,
  4) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  5) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  6) bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 2. Kontrahent dla swojego bezpieczeństwa, powinien:
  1) wylogowywać z aplikacji marketingowej FusionSystem po zakończonej każdej sesji. Wylogowanie z aplikacji marketingowej FusionSystem nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
  2) zachować login i hasło do konta Kontrahenta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywać danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  3) korzystać z programów antywirusowych oraz regularnie skanować dysk w poszukiwaniu wirusów;
  4) korzystać z aplikacji marketingowej FusionSystem wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów lub innych urządzeń, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane przez Kontrahenta;
  5) w przypadku korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, dbać, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać następna osoba, która będzie korzystała z tego komputera.

3. Informacje techniczne

 1. Podczas korzystania przez Kontrahenta z aplikacji marketingowej FusionSystem na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Kontrahent nie musi np. każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych aplikacji marketingowej FusionSystem, co umożliwia rozwijanie aplikacji marketingowej FusionSystem zgodnie z oczekiwaniami naszych Kontrahentów.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Kontrahenta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Kontrahenta i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. W trakcie korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kontrahenta do czasu wylogowania z aplikacji marketingowej FusionSystem, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Kontrahenta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Kontrahenta.
 4. Aplikacja marketingowa FusionSystem wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1) pliki niezbędne do działania aplikacji marketingowej FusionSystem - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie aplikacji marketingowej FusionSystem, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Kontrahenta korzystanie z aplikacji marketingowej FusionSystem jest niemożliwe;
  2) pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w obrębie aplikacji marketingowej FusionSystem. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
  3) pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Spółkę informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem;
  4) pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Kontrahenta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie będzie konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła,;
  5) pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Fusion Marketing Sp. z o.o. lub przez współpracujące z Fusion Marketing Sp. z o.o. podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Kontrahenta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  6) pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzysta Kontrahent z aplikacją marketingową FusionSystem.
 5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Kontrahenta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania z aplikacji marketingowej FusionSystem usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z aplikacji marketingowej FusionSystem.
 6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Kontrahenta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 7. Fusion Marketing Sp. z o.o. stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych oraz wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące
 8. Dane osobowe Kontrahenta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

4. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kontrahenci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.fusionsystem.pl

zapisz się do newslettera
i bądź na bieżąco z nowosciami branży i naszymi aktualizacjami MR FUSION czeka na telefon 794 502 662

Zaloguj się do nowych możliwości

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wyjątkowe konto, dzięki któremu mogą poznać zasadę działania naszego interfejsu oraz wypróbować jego funkcjonalności.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.
Załóż konto demo